Polityka prywatności i plików cookies
Strony internetowej i Sklepu Legalnienaonlajnie.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – LNO Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-001), przy al. Jana Pawła II 43A/37B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000926070, NIP 525-288-13-33, Regon 520238845.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://legalnienaonlajnie.pl/sklep/
 3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://legalnienaonlajnie.pl/
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników w określonych celach i na podstawie prawnej, którą może być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona na przykład za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych, w szczególności: 
  [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub Strony internetowej. Umowa ta jest podstawą prawną przetwarzania (art.6 ust.1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.
  [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu realizacji usługi dostarczania newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. b RODO) zawartej z użyciem formularza zapisu na newsletter. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze lub wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres email Administratora.
  [FORMULARZ KONTAKTOWY]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. [FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY/OPINII]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarza na blogu przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika pod wpisem blogowym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
  [MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I KOMUNIKATORY INTERNETOWE]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach jego profili w mediach społecznościowych lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem komunikatorów internetowych przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. (ten punkt usuń, jeśli nie masz profili w mediach społecznościowych ani nie używasz komunikatorów internetowych).
  [ZGŁASZANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA JAKO NIELEGALNE LUB W INNY SPOSÓB NIEZGODNE Z REGULAMINEM]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach zgłoszenia treści, które uzna za nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem przetwarzane są w celu dokonania weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści na podstawie odpowiednio: przepisów obowiązującego prawa lub warunków Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł dokonać zgłoszenia treści do moderacji. Dane te będą przetwarzane przez czas weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści oraz obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. obowiązku zgłoszenia przestępstwa), a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  [ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego Legalnienaonlajnie.pl przetwarzane są w celu wykonania umowy współpracy afiliacyjnej zawieranej na odległość za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Administratora pod adresem: https://legalnienaonlajnie.pl/affiliate-home/affiliate-register/ . Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę współpracy afiliacyjnej z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także do chwili przedawnienia ew. roszczeń.
 4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, podmiotom dostarczającym Administratorowi usługi w chmurze tj.: aplikacja do fakturowania, aplikacja do emailingu).
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3
Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  a. prawo dostępu do danych
  b. prawo do poprawienia danych
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  f. prawo do przenoszenia danych
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@legalnienaonlajnie.pl

§ 4
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7.  Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  a. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
  b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 9.  Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§ 5
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
b. monitorowania stanu sesji,
c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie),
e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1.  W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@legalnienaonlajnie.pl